Search Results for:

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 100m2/sàn

Giá: 46.5 Usd/m2

Diện tích: 22m2 - 896m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 316m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 175m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1275m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 328m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 2775m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 2300m2/sàn