Search Results for:

Giá: 19 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 170m2/sàn

Giá: 5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 800m2/sàn

Giá: 5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 11.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 369m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 65.5 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1029m2/sàn

Giá: 46.5 Usd/m2

Diện tích: 22m2 - 896m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 598m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7