Search Results for:

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 598m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 316m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1275m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 320m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 860m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1400m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn