Search Results for:

Giá: 46.5 Usd/m2

Diện tích: 22m2 - 896m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 315m2 - 457m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 321m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 428m2/sàn

Giá: 35 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 400m2/sàn

Giá: 42.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 680m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 1.013m2/sàn

Giá: 43 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 1.200m2/sàn

Giá: 31.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 380m2/sàn