Search Results for:

Giá: 65.5 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1029m2/sàn

Giá: 46.5 Usd/m2

Diện tích: 22m2 - 896m2/sàn

Giá: 46 Usd/m2

Diện tích: 274m2 - 1500m2/sàn

Giá: 74 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 1600m2/sàn

Giá: 48 Usd/m2

Diện tích: 185m2 - 1200m2/sàn

Giá: 56 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1000m2/sàn

Giá: 57 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 1170m2/sàn

Giá: 64 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 2000m2/sàn

Giá: 54 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 495m2/sàn

Giá: 52.4 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 800m2/sàn