Search Results for:

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 1270m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 598m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn

Giá: 19.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 1120m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 130m2 - 1000m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 315m2 - 457m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 321m2/sàn