Search Results for:

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 13.6 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 187m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 160m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 151m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 53m2 - 2000m2/sàn

Giá: 10.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 105m2/sàn

Giá: 6 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 70m2/sàn