Search Results for:

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 328m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 2775m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 2300m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 320m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 13.6 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 187m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 700m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 160m2/sàn