Search Results for:

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 316m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 175m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1275m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 328m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 2775m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 2300m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 320m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 13.6 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn