Search Results for:

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 2300m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 40m2 - 320m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 187m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 700m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 2152m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 53m2 - 2000m2/sàn

Giá: 10.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1040m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 290m2/sàn