Search Results for:

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn

Giá: 19.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 1120m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 130m2 - 1000m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1000m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 550m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 250m2 - 1533m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 290m2/sàn

Giá: 21.8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn