Search Results for:

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 160m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 151m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 2152m2/sàn

Giá: 11 Usd/m2

Diện tích: 53m2 - 2000m2/sàn

Giá: 10.5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 200m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 35m2 - 150m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 25m2 - 147m2/sàn

Giá: 10.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1040m2/sàn