Search Results for:

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 210m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2200m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1400m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1100m2/sàn

Giá: 13.8 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 280m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 346m2/sàn