Search Results for:

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 135m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 165m2/sàn

Giá: 6 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 100m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 290m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 20 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 860m2/sàn

Giá: 12.5 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 210m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2200m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn