Search Results for:

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 200m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 35m2 - 150m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 25m2 - 147m2/sàn

Giá: 10.5 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1040m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 220m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 135m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 165m2/sàn

Giá: 6 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 100m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 290m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn