Search Results for:

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 675m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 190m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 204m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 300m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 450m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 400m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 300m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 110m2 - 300m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 420m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn