Search Results for:

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 300m2/sàn

Giá: 29 Usd/m2

Diện tích: 110m2 - 300m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 420m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 2000m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 1300m2/sàn

Giá: 36 Usd/m2

Diện tích: 74m2 - 325m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 390m2/sàn

Giá: 25 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 357m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 350m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 90m2 - 716m2/sàn