Search Results for:

Giá: 29.5 Usd/m2

Diện tích: 75m2 - 610m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 419m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 800m2/sàn

Giá: 34,5 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 32.5 Usd/m2

Diện tích: 400m2 - 1100m2/sàn

Giá: 32.7 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 800m2/sàn

Giá: 30 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 290m2/sàn

Giá: 29.5 Usd/m2

Diện tích: 106m2 - 503m2/sàn

Giá: 31.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 31.6 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1300m2/sàn