Search Results for:

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 210m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 170m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 319m2/sàn

Giá: 26 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 700m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 240m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 180m2/sàn

Giá: 32 Usd/m2

Diện tích: 200m2 - 533m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 225m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn