Search Results for:

Giá: 13.8 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 280m2/sàn

Giá: 17 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 346m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 20m2 - 450m2/sàn

Giá: 12 Usd/m2

Diện tích: 70m2 - 240m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 2600m2/sàn

Giá: 19.5 Usd/m2

Diện tích: 120m2 - 1120m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 1000m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 400m2/sàn

Giá: 23 Usd/m2

Diện tích: 130m2 - 1000m2/sàn