Search Results for:

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 300m2/sàn

Giá: 17.2 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 200m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 315m2/sàn

Giá: 10 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 500m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 250m2/sàn

Giá: 13 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 200m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 14 Usd/m2

Diện tích: 45m2 - 200m2/sàn

Giá: 16 Usd/m2

Diện tích: 30m2 - 150m2/sàn