Search Results for:

Giá: 25.5 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 386m2/sàn

Giá: 22.5 Usd/m2

Diện tích: 55m2 - 355m2/sàn

Giá: 28 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 250m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 120m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 320m2/sàn

Giá: 21 Usd/m2

Diện tích: 80m2 - 230m2/sàn

Giá: 18 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 900m2/sàn

Giá: 24 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 300m2/sàn

Giá: 22 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 379m2/sàn

Giá: 27 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 300m2/sàn