Search Results for:

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 142m2/sàn

Giá: 8.2 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 153m2/sàn

Giá: 8.2 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 500m2/sàn

Giá: 15 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 380m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 100m2 - 350m2/sàn

Giá: 7.3 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 170m2/sàn

Giá: 9 Usd/m2

Diện tích: 50m2 - 100m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 135m2/sàn

Giá: 8 Usd/m2

Diện tích: 60m2 - 120m2/sàn

Giá: 7 Usd/m2

Diện tích: 150m2 - 300m2/sàn